fbpx

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
-jeśli jesteś Uczestnikiem programu:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności wypłaty przyznanego bonusu;
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.
– jeśli jesteś Kandydatem:
a) w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach programu „Twoi Znajomi w Astek Polska” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu dokonania rozliczeń z Uczestnikiem programu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych.
4. Odbiorcami danych mogą być np. dostawcy usług związanych z realizacją Programu, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, banki realizujące polecenie wypłaty bonusu, itp.
5. Administrator będzie przechowywać dane Uczestników Programu oraz Kandydatów przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. Dane będą usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału Uczestnika Programu w Programie.
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.