fbpx

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu tworzenia analiz, raportów, rozpatrywania reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W zakresie obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do czasu zakończenia procesu obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez ASTEK Polska uzasadnionego interesu administratora.
5. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, itp.
6. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie, prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przeniesienia danych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.