fbpx

Regulamin Programu „Twoi znajomi w ASTEK Polska”

Zapoznaj się regulaminem programu „Twoi znajomi w ASTEK Polska” i poleć nam eksperta IT!

1. Organizator – ASTEK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-640) przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271963, NIP 521-342-02-14., o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin „TWOI ZNAJOMI W ASTEK POLSKA”.

3. Uczestnik Programu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle Organizatorowi Rekomendacje, z wyłączeniem podmiotów posiadających osobowość prawną oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, które świadczą profesjonalne usługi rekrutacyjne oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora i spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora, będących Pracownikiem Biurowym.

4. Rekomendacja – przesłanie CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi przez Uczestnika Programu, w odpowiedzi na ogłoszenie Organizatora.

5. Program – program „TWOI ZNAJOMI W ASTEK POLSKA” opisany w niniejszym Regulaminie.

6. Bonus – kwota wypłacana w wysokości i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Kandydat – osoba fizyczna spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę, pracująca lub świadcząca usługi w obszarze IT, Telco oraz Inżynieringu (nie obejmuje pracowników i współpracowników do struktury wewnętrznej Organizatora) która nie była wcześniej zarejestrowana w bazie Organizatora i w bazie spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora, będąca znajomym lub członkiem rodziny Uczestnika Programu.

8. Baza – wewnętrzna baza kontaktów Organizatora i spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora.

9. Szkółka Organizatora – grupa szkoleniowa prowadzona przez Organizatora, mająca na celu naukę branżowych umiejętności.

10. Centrum Kompetencyjne – zespół osób fizycznych będących pracownikami lub współpracującymi z Organizatorem na podstawie innych umów lub porozumień niż umowa o prace, w szczególności umów cywilnoprawnych posiadających wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny.

11. Szef Centrum Kompetencyjnego – osoby fizyczne będące pracownikami lub współpracującymi z Organizatora na podstawie innych umów lub porozumień niż umowa o pracę, w szczególności umów cywilnoprawnych, odpowiadające za zarządzanie lub współzarządzanie danymi Centrami Kompetencyjnymi w tym również osoby wchodzące w skład ASMO (ASTEK Service Management Organization).

12. Pracownik Biurowy – osoby fizyczne będące pracownikami lub współpracującymi z Organizatorem lub spółką powiązaną kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora na podstawie innych umów lub porozumień niż umowa o pracę, w szczególności umów cywilnoprawnych, będące częścią struktury wewnętrznej Organizatora, w szczególności członkami zespołów: Talent Acquisition, Sales, Administracyjnych, Prawnych, Marketing, Finansowych.

1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.).

3. W celu wzięcia udziału w programie „Twoi znajomi w ASTEK Polska” należy zarekomendować do Organizatora kandydata poprzez przesłanie jego CV, uzyskanego od kandydata zawierającego oświadczenie o następującej treści, umieszczone w CV przez kandydata, o ile wyraża zgodę w sposób dobrowolny:

 • „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez ASTEK Polska sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach programu „Twoi Znajomi w ASTEK Polska”.”

4. Uczestnik programu jest zobowiązany do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych Kandydata zawartych w formularzu oraz w CV Kandydata, w szczególności podczas trwania procesu rekrutacji.

5. W sytuacji, gdy CV Kandydata zostanie przesłane przez różnych Uczestników Programu, wówczas bonus zostanie przyznany osobie, która CV Kandydata przesłała jako pierwsza.

6. Rekomendacja jest ważna przez 6 miesięcy liczonych od daty przesłania CV. Po upływie tego okresu w przypadku nawiązania współpracy/zatrudnienia polecanego Kandydata bonus za Rekomendację nie będzie należny i nie będzie przyznawany.

7. Bonus jest przyznawany i wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do rekomendacji Kandydatów do Szkółek Organizatora oraz spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora, stosowanie Regulaminu w zakresie takich rekomendacji jest wyłączone.

9. Kandydatem w myśl niniejszego Regulaminu nie mogą być osoby fizyczne uczestniczące lub które uczestniczyły w programach szkoleniowych realizowanych przez Szkółki Organizatora lub znajdują się w bazie Organizatora lub spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, w szczególności będących spółką dominującą lub spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych względem Organizatora.

10. Bonus przewidziany Regulaminem nie może być przyznany Szefom Centrów Kompetencyjnych oraz Pracownikom Biurowym, osoby te są wyłączone ze stosowania postanowień Regulaminu i nie mogą brać udziału w Programie.

1. Uczestnik Programu może wziąć udział w programie bez względu na to czy wcześniej brał udział w procesie rekrutacyjnym w ASTEK Polska Sp. z o.o.

2. Poprzez wzięcie udziału w niniejszym Programie, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Programu nie może polecić samego siebie.

1. W celu wzięcia udział w programie należy przesłać CV Kandydata przy dochowaniu założeń wskazanych w Regulaminie, na następujący adres email: recommendations@astek.pl lub poprzez formularz „Twoi Znajomi w ASTEK Polska” dostępny na stronie astek.pl.

2. Jeden uczestnik programu może zarekomendować nieskończoną liczbę Kandydatów, z zastrzeżeniem, iż każda Rekomendacja musi dotyczyć innego Kandydata.

3. Kandydat musi być brany pod uwagę w procesach rekrutacji w obszarach IT, Telco, Inżyniering, jakie są prowadzone przez Organizatora.

4. Po otrzymaniu CV Kandydata, osoba z Działu Talent Acquisition Organizatora przeanalizuje nadesłane CV Kandydata w celu weryfikacji jego zgodności z założeniami Regulaminu, a następnie skontaktuje się z wybranymi Kandydatami spełniającymi warunki wskazane w Regulaminie, celem potwierdzenia rekomendacji jego kandydatury, wykształcenia oraz doświadczenia IT/Telco/Inżyniering. W przypadku, gdy Kandydat nie będzie wiedział o przesłaniu jego CV przez Uczestnika Programu, wówczas bonus nie należy się.

5. Pracownik działu Talent Acquisition podczas pierwszego kontaktu wypełnia obowiązek informacyjny spoczywający na Organizatorze, poprzez wysłanie Załącznika 1 Obowiązek informacyjny, na podany przez kandydata adres e-mail.

6. Uczestnik Programu może wycofać Rekomendację, co oznacza rezygnację z udziału w Programie. Oświadczenie o wycofaniu Rekomendacji należy przesłać na następujący adres email: recommendations@astek.pl

1. W przypadku nawiązania współpracy z Kandydatem, tj. rozpoczęcia pracy lub świadczenia przez niego usług, Uczestnik Programu ma możliwość otrzymania jednego z następujących Bonusów:

   1.  7 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata posiadającego
    powyżej 5 lat doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na
    danym stanowisku,
   2. 2 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata posiadającego od 2 do 5-ciu lat doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na danym stanowisku,
   3. 1 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata znajomego posiadającego do 6 miesięcy do 2 lat doświadczenia.
   4. Bonusu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Organizatora za Rekomendację, przy czym wysokość ta będzie podana przez Organizatora na etapie zamieszczania publikowania ogłoszenia które będzie podlegać Rekomendacji.

Przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji faktycznie posiadanych umiejętności przez Kandydata, przypisując przez ten pryzmat Kandydata do określonej grupy, pozycjonując go jako osobę posiadającą większe lub mniejsze doświadczenie ze względu na faktycznie posiadaną wiedzę i umiejętności, określone podczas weryfikacji technicznych.

2. Bonus za Rekomendację będzie przyznany Uczestnikowi Programu który przesłał Rekomendację spełniającą kryteria określone w niniejszym Regulaminie, a Kandydat rozpoczął pracę lub świadczenie usług na rzecz Organizatora. Bonus nie będzie wypłacony w razie naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu przez Uczestnika Programu.

3. Bonus wypłacany będzie w dwóch równych częściach – pierwsza połowa w drugim miesiącu pracy/ współpracy Kandydata na rzecz Organizatora, druga połowa w czwartym miesiącu pracy/ współpracy Kandydata na rzecz Organizatora.

4. Decyzję o wypłaceniu bonusu Uczestnikowi Programu przekaże Dział Talent Acquisition Organizatora (skontaktuje się on z Uczestnikiem Programu pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym przez Uczestnika Programu podczas przesłania Rekomendacji).

5. Bonus będzie wypłacany na podstawie przygotowanej przez Organizatora umowy o dzieło lub zlecenie lub też na podstawie wystawionej przez Rekomendującego faktury z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od decyzji Organizatora.

6. W razie potrzeby uzyskania przez Organizatora od Uczestnik Programu danych niezbędnych do przygotowania umowy, o której mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, osoba z Działu Talent Acquisition Organizatora niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnik Programu o przekazanie takich danych. W przypadku nieprzekazania przez Uczestnik Programu danych niezbędnych do przygotowania przez Organizatora stosownej umowy , o której mowa w §5 ust. 5 Regulaminu, Organizator może nie wypłacić Bonusu.

7. Po podpisaniu umowy, o której mowa w 5 ust. 5 Regulaminu, przez Uczestnika Programu, wypłata Bonusu nastąpi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest ASTEK Polska z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.

3. Administrator przetwarza dane Uczestników Programu:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności wypłaty przyznanego bonusu;

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa.

4. Odbiorcami danych Uczestników Programu, mogą być np. dostawcom usług związanych z realizacją Programu, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora, agencjom badawczym, bankowi realizującemu polecenie wypłaty bonusu, itp.).

5. Administrator będzie przechowywać dane Uczestników Programu przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. Dane będą usuwane po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału Uczestnika Programu w Programie.

6. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do:

 • a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) Uczestnik Programu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) Uczestnik Programu cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) Uczestnik Programu kwestionuje prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Uczestnik Programu sprzeciwi się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) Administrator nie będzie potrzebować danych Uczestnika programu do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) Uczestnik Programu wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
  e) przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej Uczestnikiem Programu lub na podstawie jego zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika Programu oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.
  g) Uczestnik Programu ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.

1. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej astek.pl Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu.

2. Program na podstawie niniejszego Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia wejścia w życie tj. dnia 20 marca 2023 roku i ma zastosowanie również do postepowań związanych z Rekomendacją i wypłatą Bonusu, które w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie zostały zakończone.

3.Program nie jest ograniczony czasowo. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, w takiej sytuacji Uczestnicy Programu ani Kandydaci nie mogą podnosić żadnych roszczeń względem Organizatora wynikających z podjęcia decyzji o zakończeniu Programu.

4. Niniejszy Regulamin z dniem wejścia w życie uchyla i zastępuje wcześniejsze Regulaminy dotyczące PROGRAMU „TWOI ZNAJOMI W ASTEK POLSKA”, które z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc obowiązywania.

5. Uczestnik Programu może zgłaszać nieprawidłowości na adres: recommendations@astek.pl Organizator dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dnia od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Organizator ma prawo zmieniać zasady programu dotyczące czasu jego trwania oraz sposobu wypłacania bonusu.

7. W przypadku kwestii nieuregulowanych, lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Organizator programu.